ปริญญาโทปริญญาเอกที่

 • ปริญญาเอก

  ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and Politics) แผนการเรียนและโครงสร้างหลักสูตร : 48 หน่วยกิต หรือ 72 หน่วยกิต (ตามแบบแผนการศึกษาที่เลือก ...

 • ปริญญาเอก

  หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนและค่าเทอมของแต่ละหลักสูตร. Ph.D. of Philosophy in Communication Arts (International Program) Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (International Program) Ph.D. in Engineering in Electrical ...

 • ปริญญาเอก

  • แบบ 1.1 รห สหล กส ตร 2624 ผ ท เข าศ กษาด วยว ฒ ปร ญญามหาบ ณฑ ต: Non- coursework program • แบบ 1.2 รหัสหลักสูตร 2625 ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต: Non- coursework program

 • ภาษาอังกฤษ ระดับ ปริญญาเอก | IDP ประเทศไทย

  ระดับการศึกษา. ปริญญาเอก. 1. คอร์สเรียนภาษา. ปริญญาตรี. ปริญญาโท. ปริญญาเอก. อนุปริญญา. คอร์สปรับหลักสูตร & วิชาชีพ.

 • หลักสูตรปริญญาเอก

  หลักสูตรปริญญาเอก. รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จำนวน 11 สาขา ...

 • หลักสูตรปริญญาเอก – GSTM NIDA

  แผนการเร ยนแบบ 2.2 แบบเร ยนระด บปร ญญาโทและเอก ผ สม ครต องสำเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ในสาขาใดสาขาหน งจากสถาบ นท ได ร บการร บรองจากสำน กงานคณะ ...

 • ปริญญาโทสองใบดีกว่าปริญญาเอกใบเดียว – Cubic Blog

   · ปริญญาโทสองใบดีกว่าปริญญาเอกใบเดียว. 2008-09-19. 2008-09-19 Author. โดย masatha. ประโยคข้างต้นเป็นประโยคที่ผมได้ยินมาไม่ต่ำกว่าสามครั้งแล้วครับ ...

 • วิศวกรรมโยธา ระดับ ปริญญาเอก ที่ Canada | IDP …

  วิศวกรรมโยธา | ปริญญาเอก | Canada. 64 คอร์สนานาชาติแสดงผล 1-10 ด้านล่าง. เรียงจาก. ความนิยม. ความนิยม. คะแนน IELTS (ต่ำไปสูง) คะแนน IELTS (สูงไปต่ำ ...

 • สมัครเรียน ปริญญาเอก / ปริญญาโท – Western1.ac.th

  ปร ญญาเอก/โท ปร ญญาตร ว ทยาล ยว ทยาศาสตร ส ขภาพ ปร ญญาตร ว ทยาล ยสหว ทยาการ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ

 • สมัครเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก …

  สมัครเรียนหรือลงทะเบียนรับคำปรึกษา. ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อ ...

 • ปริญญาโทและปริญญาเอก

  ปร ญญาโท และ ปร ญญาเอก ภาคว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร ม หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตร ระด บมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต โดยม งสร างบ คลากรท ม ควา ...

 • KU-ปริญญาเอก

  ปร ญญาโท ปร ญญาเอก หล กส ตรท สอนเป นภาษาอ งกฤษ ... หล กส ตรปร ญญาเอก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน คณะเกษตร

 • รับสมัครครู ปริญญาโท ปริญญาเอก เงินเดือนเริ่มต้น …

   · โซเช ยลฮ อฮา ! เป ดร บสม ครคร ป.โท และ ป.เอก เง นเด อนเร มต น 4-5 หม น แถมบวกค าประสบการณ เพ มให ด วย คนค ณสมบ ต ถ งร บแห สม คร เพราะร บแค อ ตราเด ยวเท าน น

 • สมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โครงการที่เปิดรับสมัครในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โครงการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) โครงการครู ...

 • เรียนต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย ...

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ กายภาพ หรือสุขภาพ) เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ๓. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ...

 • ปริญญาโท

  ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (AS) อ่านเพิ่มเติม วิทยาการ ...

 • ปริญญาโท-เอก

  เป ดสม ครสอบราชการ โดยใช ว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท เอก ให ท านได เล อกสม ครสอบมากมาย สำน กงานผ ตรวจการแผ นด น เป ดร บสม ครสอบเพ อบรรจ บ คคลเป นพน กงาน จำนวน ...

 • Yhub Thailand

  ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย แฟนเพจคนไหนที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย …

 • ส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก

  โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น. เป็นโครงการ ...

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ...

  หล กส ตรระด บปร ญญาโท หล กส ตรระด บปร ญญาเอก หล กส ตรนานาชาต FAQ ว จ ย ท นว จ ย กองท นคณะคร ศาสตร ... ต ดต อคณะได ท ... 254 ถนนพญาไท แขวงว งใ ...

 • เรียนต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย ...

  ปริญญาตรี. ปริญญาโท. ปริญญาเอก. ประกาศนียบัตรบัณฑิต. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง. บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น. รายวิชา ...

 • ปริญญาเอก

  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการระดับสูง และนักวิจัย แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 แบบ ...

 • ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตและปริญญาโท | เปรียบเทียบ ...

  บ ณฑ ตเท ยบก บปร ญญาโท ความแตกต างระหว างบ ณฑ ตและปร ญญาโทเป นความร ท น กเร ยนท กคนท ต องการศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษาหล งจากจบปร ญญาตร ควรทราบ ระด บบ ณฑ ...

 • เรียนปริญญาโท เอกที่ญี่ปุ่น มีขั้นตอนอย่างไร ต้อง ...

   · เรียนปริญญาโท เอกที่ญี่ปุ่น. การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คือ การศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก โดยทั่วไปแล้วการศึกษาปริญญาโท คือ การเรียนเพื่อให้วิจัยเป็น ส่วนในระดับ ...

 • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หล กส ตรปร ญญาโท-เอก พ มพ อ เมล หล กส ตรว ศวกรรมศาตรมหาบ ณฑ ต และ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร ...

 • ภาษาอังกฤษ ระดับ ปริญญาเอก | IDP ประเทศไทย

  ภาษาและวัฒนธรรม. ภาษาอังกฤษ. ลบทั้งหมด แสดงผล. ระดับการศึกษา. ปริญญาเอก. 1. คอร์สเรียนภาษา. ปริญญาตรี. ปริญญาโท.

 • ป.โท ปริญญาโท เรียนต่อ ไอที ป.เอก ปริญญาเอก ...

  ปร ญญาโท - ปร ญญาเอก เทคโนโลย สารสนเทศ Graduate School of Information Technology View Details ... อ ปกรณ สน บสน นการเร ยนร สำหร บน กศ กษาปร ญญาโท เทคโนโลย สารสนเทศท ...

 • ปริญญาเอก

  ปริญญาเอก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยายามตอบสนองต่อความต้องการในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยวัตถุ ...

 • การเรียนระดับปริญญาโทและเอก | British Council

  หลักสูตรปริญญาโท. หลักสูตรปริญญาโทเป็นระดับการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว เปิดโอกาสให้ศึกษาสาขาวิชาที่เรียนมาในระดับปริญญาตรีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop